Fabricius Endre-féle II-ik családi alapítvány.

Alapító levél.


1. Az alapítvány neve: Fabricius Endre-féle 2-ik családi alapítvány.
2. Az alapítvány tárgyát képezi az e czélra általam a tekintetes soproni ág. hitv. evang. Convent pénztárába a soproni építõ. és földhitelbank 5%-os pénztári jegyeiben betett 20,000 frt.
3. Ezen alapítvány kezelõje a soproni ág. hitv. evang. Convent; ez feljogosíttatik arra, hogy ezen alapítvány tárgyát képezõ összeg kamataiból elsõ sorban kezelési dijait levonásba hozhassa. Az ezek után fenmaradó tiszta fölöslegbõl másodsorban gazdaasszonyomnak özvegy Behek Ernõné született felsõ-bogácsai Svágell Antóniának, ki részint Béla fiamnál mint ápolónõ s végre nálam 9 év óta mint gazdaasszony szolgált, holtáiglan évenként osztrák értékü 360 frt az az háromszáz és hatvan forint nyugdij fizetendõ ki és pedig 1/4 (egy negyed) évi utólagos részletekben s az ezen nyugdij kiegyenlitése után még fenmaradó tiszta fölöslegbõl pedig harmadsorban négy gyermekem jelesen Fabricius Endre ügyvéd, Fabricius Béla mûépitész, Fabricius Amália férjezett Walkó Lajosné és Fabricius Margit férjezett Konek Sándorné, özvegysége után pedig másodszor férjezett Kiss Ödönné után származó fi- és nõ- utódok segélyezendõk, kik ez iránt az alapítványt kezelõ Conventhez folyamodni kötelesek. A fentnevezett özvegy Behek Ernõné halálával megszünõ nyugdij szintén utódaimférfi- és nõi- tagjainak forditandó.
4. Az alapítványt kezelõ Conventhez lesznek benyujtandók - az általa litüzött határidõig - a folyamodások, melyek elbirálása az alapítványt kezelõ Convent hatásköréhez tartozik s ezek elbirálásánál mindig a pályázók vagyoni állapota irányadó. Több pályázó esetén a kevésbé vagyonosak, nemkülömben özvegyek és árvák részesítendõk elõnyben.
A segélyösszeg magassága és a segélyezés idõtartama a pályázó illetve pályázók anyagi helyzetéhez képest a kezelõ soproni ág. hitv. evang. Convent legjobb belátása szerint állapítandó meg.
Tájékozásul mégis megjegyzem, hogy az évi segély 100 (száz) koronánál kevesebb és 600 (hatszáz) koronánál több ne legyen és leginkább özvegyeknek, árváknak, oskolázó gyermekeknek osztassék ki, és miután jelenleg utódaim közül boldogult fiam: Fabricius Endre 4 árva gyermeke legszegényebb, ezek névszerint: Endre, Lajos, Amelie és Ilona részesittessenek a segélyezésben. A segélyösszegek 1/4-ed (egy negyed) évi utólagos részletekben adandók ki.
5. Az élõ legidõsebb leszármazónak vagy az általa kijelölt helyettesnek a Conventnél a pályázatok eldöntésében, mint pedig a vagyon kezelésére nézve véleményezõ szavazata (votum informativum) legyen.
6. Azon esetre, ha valamennyi utódom kihalna, az alapítványi tõke a soproni Convent tulajdonába megy át oly czélból, hogy az esedékes kamatok más szegény családok gyermekei segélyezésére fordittassanak, mely esetben netalán létezõ oldalrokonaimat tekintetbe venni kérem.
7. Jelen alapítványi oklevél halálom napján lép joghatályba, addig is a letett összeg kamatait magamnak fentartom. Kelt Sopronban. 1899 évi julius hó 3-án Fabricius Endre.
Tõke 1901. végén ... 55683 K.

 


 

Fabricius