Fabricius Endre-féle családi alapítvány.

Alapító levél.


1. Az alapítvány neve: Fabricius Endre-féle családi alapítvány.
2. Az alapítvány tárgyát a Sopron városában, városháztéren 6. házszám alatt fekvõ ház, telek és kert képzik, mely ingatlanok a soproni 69. tjkvben 75. sz. a. vannak felvéve és melyeknek becsertéke a jelenlegi becslés szerint 16000 korona azaz tizenhatezer korona és ez idõ szerint teljesen jó karban vannak, tiszta jövedelmük pedig 800 korona azaz nyolcszáz korona és a telekkönyv tanusága szerint tehermentesek; továbbá leteszek tartaléktõkeként kétezer (2000) korona értékü állampapirost. Ezekbõl áll az alapítvány.
3. Ezen alapítvány kezelõje a soproni ág. evang. konvent, ez feljogosíttatik a ház jövedelmeinek beszedésére, a lakásoknak belátása szerint való bérbeadása, de egyuttal köteles a jövedelmekbõl az adót, ugy a tûzbisztosítást pontosan fizetni, valamint a házban elõforduló javításokat eszközölni. A ház tiszta jövedelmének tiz száztólija félre teendõ s gyümölcsözõleg kezelendõ, hogy abból, mint tartalékból a ház tataroztathassék, esetleg idõvel ujra felépíttethessék. Jogosúlt továbbá a nevezett konvent a kezeihez letett állampapirok szelvényei után járó értékeknek felvételére is.
4. Ezen kezelésért a konvent az alapítvány tiszta jövedelmébõl tiz száztolit huz.
5. Az alapítvány jövedelmébõl 600 (hatszáz) koronát határozok meg évenkénti segélyül azon családi nevünket viselõ fileszármazóim neveltetésére, ki (sic!) a pályázat alkalmával ezen családi segélydíjat elnyeri. A ház jövedelmeinek emelkedésével azonban ezen évi segéddíj 1000 (egyezer) koronáig emelhetõ.
6. Az alapítványt kezelõ konventhez lesznek benyujtandók, az általa kitüzendõ határidõig - a folyamodványok, melyek elbirálásánál a pályázó szellemi tehetsége s szüleinek vagyoni állapota irányadó; több pályázóesetén, kinek jobb bizonyítványa van, vagy kinek szülei kevésbé vagyonosak, elõnyben részesül.
7. A segélydij ekként adandó ki, hogy abból a kedvezményezett 10 (tizedik) életévétõl kezdve 24 (huszonnegyedik) életévének betöltéséig részesülhessen.
8. Azon esetre, ha a segélydijat nyert leszármazóm hanyagnak bizonyul és az iskolában bukik, sõt ezen hibáját pótvizsgán sem képes kijavitani, a segélydijra való jogosultságát elveszti.
9. Egyforma minõsítvényü folyamodók közt annak, ki Sopron városában nevelkedik, elõnye van, valamint a protestáns vallásúnak is.
10. A segélydijúl meghatározott összeg a kezelõ konvent által minden iskolai félév elején félévenként elõre - a kedvezményezett szülei illetve gyámja kezeihez pontosan kifizetendõ, illetve póstán elküldendõ.
11. Azon esetre, ha a ház földrengés vagy igen nagy háború folytán összedülne, akkor az ösztöndij illetõleg a segélydij illetõleg a segélydij kiadása mindaddig szünetel, mig a tartaléktõkébõl és annak kamataiból a házat ismét felépíteni lehet.
12. Azon esetre, ha a ház törvényhozási úton kisajáttittatnék, a kifizetendõ összegbõl teljes biztonságu állampapirok vásárolandók és ezek fogják továbbra az ingatlanokat helyettesíteni.
13. Azon esetre, ha a letett állampapirok akként konvertáltatnának, hogy a jövedelem csökken, azok a jövedelembõl egészítendõk ki, hogy legalább a mai jövedelmet meghozzák.
14. Azon esetre, ha az alapítványi vagyon jövedelmei tetemesen szaporodnának, két pályázat is nyitható, vagy egy - a kitett összeg felére rogó pályázat nyíthatzó, mint neveltetési pótlék.
15. Az élõ fileszármazóim legidõsebbike jogosult a segélydijat elnyert gyermek vagy gyermekek vallásos, erkölcsös és hazafias neveltetését ellenõrizni, ugyan csak neki vagy az általa kijelölt helyettesnek a konventnél úgy a pályázatok eldöntésénél, mint a vagyonkezelésre nézve véleményezõ szavazata (votum informativum-a) van.
Ez idõ szerint két élõ fiam van, az 1849-ben született Endre és az 1851-ben született Béla; ezek közül az idõsebbnek két (2) fia: Endre és Lajos él, a fiatalabbnak szintén két (2) fia: Aladár és Béla él.
16. Azon esetre, ha összes családi nevemet viselõ fileszármazóim kihalnának, ezen alapítvány élvezhetési joga átszáll a soproni ág. evang. konvertre oly czélból, hogy egy vagy több tehetséges soproni evangelikus vagyontalan fiut ebbõl segélydijjal elláson, mely esetben kifejezést adok azon kérelmemnek, hogy amennyiben összes leányágon való leszármazóim vagy Károly testvérbátyám leszármazói közül valamelyik pályáznék, ezek lehetõleg figyelembe vétessenek.
17. Jelen oklevél, mihelyt általam aláiratott, azonnal joghatályba lép, a jövedelemmel való rendelkezést azonban életem fogytáig magamnak fentartom. Egyben ezennel beleegyezésemet adom, hogy az elsõ (1.) pontban körülirt ingatlanra a tulajdonjog a fentartott holtiglani haszonélvezeti jogom egyidejüleges telekkönyvi biztosítása mellett - a "Fabricius Endre-féle családi alapítvány" javára további meghallgatásom nélkül telekkönyvileg bekebeleztesség. - Sopronban, 1897. évi február 4-én. Fabricius Endre.

 

Nyilatkozat

Én alulirott Fabricius Endre a Sopronban 1897. évi február 4-én, 66/1897. ügyszám alatt Dr. Pósfai Sándor, soproni kir. közjegyzõ elõtt általam létesített alapítványi oklevél kiegészítéseül pótlólag a következõket állapítom meg: Ezennel végérvényesen és jogkötelezõen megállapítom, hogy a fenthivatkozott közjegyzõi okiratban általam felajánlott és lekötött alapítványi ház kezeléseért járó tiszteletdij (honorarium) a bruttó bevételbõl fedeztessék, - hogy a tertalékalap után általam megállapított 10% kezelési dij a kezelõ soproni evang. Conventet az alapító levél és ezen nyilatkozat végérvényes elfogadása napjától kezdõdõleg illesse, - hogy a fenthivatkozott alapító oklevél 5-ik pontjában megállapított 300 frt alapítványi minimális összeg nem kötelezõ és kevesebb is lehet. Egyebekben a már hivatkozott alapító oklevelemben tett intézkedéseket továbra is fentartom. Sopron, 1897. évi szept. 22. Fabricius Endre.
Tartaléktõke 1901. végén 2347 K.

 


 

Fabricius